فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  8,200 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  21,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  22,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  33,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  37,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  46,000 ریال
  موجود
 • 125KHZ RFID KEY TAG اوریجینال
  125KHZ RFID KEY TAG
  CHINA
  Board
  51,600 ریال
  موجود
 • 125KHZ RFID (FLAT) اوریجینال
  125KHZ RFID (FLAT)
  CHINA
  Module
  51,600 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  70,000 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE اوریجینال
  TC4056 MODULE
  CHINA
  Module
  78,000 ریال
  موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  95,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 13.56MHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 13.56MHZ )
  CHINA
  Module
  104,000 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE (TYPE C) اوریجینال
  TC4056 MODULE (TYPE C)
  CHINA
  Module
  108,000 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  109,000 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE+ اوریجینال
  TC4056 MODULE+
  CHINA
  Module
  109,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN
  CHINA
  Socket Adapter
  110,000 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  122,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  148,000 ریال
  موجود
 • MINI360 DC TO DC MODULE اوریجینال
  MINI360 DC TO DC MODULE
  CHINA
  Module
  156,000 ریال
  موجود
 • BMP280 MODULE اوریجینال
  BMP280 MODULE
  CHINA
  Module
  168,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI HEAT SINK اوریجینال
  RASPBERRY PI HEAT SINK
  CHINA
  Heat Sink
  169,000 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  173,000 ریال
  موجود
 • KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  175,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  181,000 ریال
  موجود
 • BMP180 MODULE اوریجینال
  BMP180 MODULE
  CHINA
  Module
  193,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 5MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 5MM
  CHINA
  Module
  208,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 10MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 10MM
  CHINA
  Module
  210,000 ریال
  موجود
 • TRAFFIC LIGHT LED MODULE اوریجینال
  TRAFFIC LIGHT LED MODULE
  CHINA
  Module
  210,000 ریال
  موجود
 • MT3608 STEP UP MODULE اوریجینال
  MT3608 STEP UP MODULE
  CHINA
  Module
  215,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) R/W اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ ) R/W
  CHINA
  Module
  216,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  225,000 ریال
  موجود
 • LM386 MODULE اوریجینال
  LM386 MODULE
  CHINA
  Module
  248,000 ریال
  موجود
 • YL-69 MODULE اوریجینال
  YL-69 MODULE
  CHINA
  Module
  262,000 ریال
  موجود
 • NE555 MODULE اوریجینال
  NE555 MODULE
  CHINA
  Module
  273,000 ریال
  موجود
 • DS1307 MODULE اوریجینال
  DS1307 MODULE
  CHINA
  Module
  273,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  274,000 ریال
  موجود
 • DRV8833 MODULE اوریجینال
  DRV8833 MODULE
  CHINA
  Module
  276,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 1CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 1CHANNEL
  CHINA
  Module
  284,000 ریال
  موجود
 • SD CARD MODULE اوریجینال
  SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  291,000 ریال
  موجود
 • HR202 MODULE اوریجینال
  HR202 MODULE
  CHINA
  Module
  291,000 ریال
  موجود
 • I2C ADAPTER FOR LCD 1602 اوریجینال
  I2C ADAPTER FOR LCD 1602
  CHINA
  Module
  292,000 ریال
  موجود
 • LM2596 DC-DC MODULE اوریجینال
  LM2596 DC-DC MODULE
  CHINA
  Module
  300,000 ریال
  موجود
 • 3CELL BATTERY CHARGER (10A) اوریجینال
  3CELL BATTERY CHARGER (10A)
  CHINA
  Module
  337,000 ریال
  موجود
 • TJA1050 MODULE اوریجینال
  TJA1050 MODULE
  CHINA
  Module
  380,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE اوریجینال
  BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE
  CHINA
  Module
  386,000 ریال
  موجود
 • MPS20N0040D SENSOR اوریجینال
  MPS20N0040D SENSOR
  CHINA
  Module
  396,000 ریال
  موجود
 • HC-SR501 MODULE اوریجینال
  HC-SR501 MODULE
  CHINA
  Module
  423,000 ریال
  موجود