فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  10,200 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  16,100 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  20,800 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  24,400 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  29,700 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  30,400 ریال
  موجود
 • 125KHZ RFID KEY TAG اوریجینال
  125KHZ RFID KEY TAG
  CHINA
  Board
  34,800 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE اوریجینال
  TC4056 MODULE
  CHINA
  Module
  65,000 ریال
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  69,900 ریال
  موجود
 • LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE اوریجینال
  LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE
  CHINA
  Module
  72,000 ریال
  موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  73,900 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  75,100 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  88,400 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN
  CHINA
  Socket Adapter
  90,000 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE+ اوریجینال
  TC4056 MODULE+
  CHINA
  Module
  95,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  103,000 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  104,000 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  124,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 10MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 10MM
  CHINA
  Module
  135,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  137,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI HEAT SINK اوریجینال
  RASPBERRY PI HEAT SINK
  CHINA
  Heat Sink
  148,000 ریال
  موجود
 • MINI360 DC TO DC MODULE اوریجینال
  MINI360 DC TO DC MODULE
  CHINA
  Module
  152,000 ریال
  موجود
 • MT3608 STEP UP MODULE اوریجینال
  MT3608 STEP UP MODULE
  CHINA
  Module
  160,000 ریال
  موجود
 • TRAFFIC LIGHT LED MODULE اوریجینال
  TRAFFIC LIGHT LED MODULE
  CHINA
  Module
  172,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD CARD MODULE اوریجینال
  MICRO SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  174,000 ریال
  موجود
 • MINI MP2315 DC TO DC MODULE اوریجینال
  MINI MP2315 DC TO DC MODULE
  CHINA
  Module
  176,000 ریال
  موجود
 • HX711 GREEN اوریجینال
  HX711 GREEN
  CHINA
  Module
  182,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  190,000 ریال
  موجود
 • SD CARD MODULE اوریجینال
  SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  191,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  198,000 ریال
  موجود
 • NE555 MODULE اوریجینال
  NE555 MODULE
  CHINA
  Module
  202,000 ریال
  موجود
 • HR202 MODULE اوریجینال
  HR202 MODULE
  CHINA
  Module
  215,000 ریال
  موجود
 • TTL TO RS232 اوریجینال
  TTL TO RS232
  CHINA
  Module
  224,000 ریال
  موجود
 • TP5100 2-CELL CHARGER MODULE اوریجینال
  TP5100 2-CELL CHARGER MODULE
  CHINA
  Module
  225,000 ریال
  موجود
 • DS1307 MODULE اوریجینال
  DS1307 MODULE
  CHINA
  Module
  227,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 1CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 1CHANNEL
  CHINA
  Module
  233,000 ریال
  موجود
 • MPS20N0040D SENSOR اوریجینال
  MPS20N0040D SENSOR
  CHINA
  Module
  251,000 ریال
  موجود
 • TJA1050 MODULE اوریجینال
  TJA1050 MODULE
  CHINA
  Module
  260,000 ریال
  موجود
 • HC-SR501 MODULE اوریجینال
  HC-SR501 MODULE
  CHINA
  Module
  274,000 ریال
  موجود
 • LM2596 DC-DC MODULE اوریجینال
  LM2596 DC-DC MODULE
  CHINA
  Module
  282,000 ریال
  موجود
 • KEY PCB-800023 اوریجینال
  KEY PCB-800023
  Atmel Corporation
  Board
  286,000 ریال
  موجود
 • USB TO SERIAL (CH340) اوریجینال
  USB TO SERIAL (CH340)
  CHINA
  Module
  289,000 ریال
  موجود
 • USB TO SERIAL TTL (PL2303) اوریجینال
  USB TO SERIAL TTL (PL2303)
  CHINA
  Module
  290,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE اوریجینال
  BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE
  CHINA
  Module
  297,000 ریال
  موجود
 • NE555 DELAY TIMER MODULE اوریجینال
  NE555 DELAY TIMER MODULE
  CHINA
  Module
  324,000 ریال
  موجود
 • RELAY TIMER CONTROL TRIGGER اوریجینال
  RELAY TIMER CONTROL TRIGGER
  CHINA
  Module
  330,000 ریال
  موجود
 • USB TO RS485 اوریجینال
  USB TO RS485
  CHINA
  Module
  330,000 ریال
  موجود
 • LM2577 MODULE(XL6009E) اوریجینال
  LM2577 MODULE(XL6009E)
  CHINA
  Module
  346,000 ریال
  موجود