فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  9,400 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  23,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  26,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  29,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  42,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  45,000 ریال
  موجود
 • 125KHZ RFID KEY TAG اوریجینال
  125KHZ RFID KEY TAG
  CHINA
  Board
  57,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  77,000 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE اوریجینال
  TC4056 MODULE
  CHINA
  Module
  84,100 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE+ اوریجینال
  TC4056 MODULE+
  CHINA
  Module
  92,700 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE (TYPE C) اوریجینال
  TC4056 MODULE (TYPE C)
  CHINA
  Module
  95,100 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE (TYPE C)+ اوریجینال
  TC4056 MODULE (TYPE C)+
  CHINA
  Module
  97,600 ریال
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  104,000 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  111,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 13.56MHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 13.56MHZ )
  CHINA
  Module
  114,000 ریال
  موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  115,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN
  CHINA
  Socket Adapter
  122,000 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  143,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  167,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI HEAT SINK اوریجینال
  RASPBERRY PI HEAT SINK
  CHINA
  Heat Sink
  184,000 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  190,000 ریال
  موجود
 • MINI360 DC TO DC MODULE اوریجینال
  MINI360 DC TO DC MODULE
  CHINA
  Module
  193,000 ریال
  موجود
 • BMP180 MODULE اوریجینال
  BMP180 MODULE
  CHINA
  Module
  198,000 ریال
  موجود
 • KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  199,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  202,000 ریال
  موجود
 • BMP280 MODULE اوریجینال
  BMP280 MODULE
  CHINA
  Module
  203,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) R/W اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ ) R/W
  CHINA
  Module
  248,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 5MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 5MM
  CHINA
  Module
  250,000 ریال
  موجود
 • TRAFFIC LIGHT LED MODULE اوریجینال
  TRAFFIC LIGHT LED MODULE
  CHINA
  Module
  250,000 ریال
  موجود
 • LM386 MODULE اوریجینال
  LM386 MODULE
  CHINA
  Module
  254,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  270,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD CARD MODULE اوریجینال
  MICRO SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  277,000 ریال
  موجود
 • YL-69 MODULE اوریجینال
  YL-69 MODULE
  CHINA
  Module
  289,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  290,000 ریال
  موجود
 • SD CARD MODULE اوریجینال
  SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  298,000 ریال
  موجود
 • I2C ADAPTER FOR LCD 1602 اوریجینال
  I2C ADAPTER FOR LCD 1602
  CHINA
  Module
  299,000 ریال
  موجود
 • NE555 MODULE اوریجینال
  NE555 MODULE
  CHINA
  Module
  303,000 ریال
  موجود
 • DRV8833 MODULE اوریجینال
  DRV8833 MODULE
  CHINA
  Module
  304,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 1CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 1CHANNEL
  CHINA
  Module
  312,000 ریال
  موجود
 • DS1307 MODULE اوریجینال
  DS1307 MODULE
  CHINA
  Module
  319,000 ریال
  موجود
 • 3CELL BATTERY CHARGER (10A) اوریجینال
  3CELL BATTERY CHARGER (10A)
  CHINA
  Module
  322,000 ریال
  موجود
 • LM2596 DC-DC MODULE اوریجینال
  LM2596 DC-DC MODULE
  CHINA
  Module
  329,000 ریال
  موجود
 • TP5100 2-CELL CHARGER MODULE اوریجینال
  TP5100 2-CELL CHARGER MODULE
  CHINA
  Module
  347,000 ریال
  موجود
 • MPS20N0040D SENSOR اوریجینال
  MPS20N0040D SENSOR
  CHINA
  Module
  398,000 ریال
  موجود
 • FPC TO DIP 40 PIN PCB اوریجینال
  FPC TO DIP 40 PIN PCB
  CHINA
  Socket Adapter
  400,000 ریال
  موجود
 • TJA1050 MODULE اوریجینال
  TJA1050 MODULE
  CHINA
  Module
  402,000 ریال
  موجود
 • LM2577 MODULE(XL6009E) اوریجینال
  LM2577 MODULE(XL6009E)
  CHINA
  Module
  402,000 ریال
  موجود
 • RELAY TIMER CONTROL TRIGGER اوریجینال
  RELAY TIMER CONTROL TRIGGER
  CHINA
  Module
  416,000 ریال
  موجود