فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  9,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  22,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  25,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  29,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  43,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  43,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  87,600 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  103,000 ریال
  موجود
 • LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE اوریجینال
  LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE
  CHINA
  Module
  106,000 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE+ اوریجینال
  TC4056 MODULE+
  CHINA
  Module
  109,000 ریال
  موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  110,000 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE (TYPE C) اوریجینال
  TC4056 MODULE (TYPE C)
  CHINA
  Module
  120,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  143,000 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  143,000 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  159,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI HEAT SINK اوریجینال
  RASPBERRY PI HEAT SINK
  CHINA
  Heat Sink
  170,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  184,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 10MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 10MM
  CHINA
  Module
  199,000 ریال
  موجود
 • MINI360 DC TO DC MODULE اوریجینال
  MINI360 DC TO DC MODULE
  CHINA
  Module
  201,000 ریال
  موجود
 • TRAFFIC LIGHT LED MODULE اوریجینال
  TRAFFIC LIGHT LED MODULE
  CHINA
  Module
  210,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD CARD MODULE اوریجینال
  MICRO SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  226,000 ریال
  موجود
 • MT3608 STEP UP MODULE اوریجینال
  MT3608 STEP UP MODULE
  CHINA
  Module
  243,000 ریال
  موجود
 • YL-69 MODULE اوریجینال
  YL-69 MODULE
  CHINA
  Module
  253,000 ریال
  موجود
 • HX711 GREEN اوریجینال
  HX711 GREEN
  CHINA
  Module
  255,000 ریال
  موجود
 • DRV8833 MODULE اوریجینال
  DRV8833 MODULE
  CHINA
  Module
  256,000 ریال
  موجود
 • USB TO SERIAL TTL (PL2303) اوریجینال
  USB TO SERIAL TTL (PL2303)
  CHINA
  Module
  268,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  271,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  276,000 ریال
  موجود
 • TTL TO RS232 اوریجینال
  TTL TO RS232
  CHINA
  Module
  297,000 ریال
  موجود
 • TP5100 2-CELL CHARGER MODULE اوریجینال
  TP5100 2-CELL CHARGER MODULE
  CHINA
  Module
  306,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 1CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 1CHANNEL
  CHINA
  Module
  312,000 ریال
  موجود
 • I2C ADAPTER FOR LCD 1602 اوریجینال
  I2C ADAPTER FOR LCD 1602
  CHINA
  Module
  337,000 ریال
  موجود
 • HR202 MODULE اوریجینال
  HR202 MODULE
  CHINA
  Module
  343,000 ریال
  موجود
 • TJA1050 MODULE اوریجینال
  TJA1050 MODULE
  CHINA
  Module
  360,000 ریال
  موجود
 • MPS20N0040D SENSOR اوریجینال
  MPS20N0040D SENSOR
  CHINA
  Module
  378,000 ریال
  موجود
 • HC-SR501 MODULE اوریجینال
  HC-SR501 MODULE
  CHINA
  Module
  417,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE اوریجینال
  BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE
  CHINA
  Module
  428,000 ریال
  موجود
 • USB TO SERIAL (CH340) اوریجینال
  USB TO SERIAL (CH340)
  CHINA
  Module
  433,000 ریال
  موجود
 • LM2577 MODULE(XL6009E) اوریجینال
  LM2577 MODULE(XL6009E)
  CHINA
  Module
  455,000 ریال
  موجود
 • MT8870 DTMF MODULE اوریجینال
  MT8870 DTMF MODULE
  CHINA
  Module
  483,000 ریال
  موجود
 • DS18B20 MODULE اوریجینال
  DS18B20 MODULE
  CHINA
  Module
  495,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI COOLING FAN اوریجینال
  RASPBERRY PI COOLING FAN
  CHINA
  Module
  509,000 ریال
  موجود
 • GY-30 اوریجینال
  GY-30
  CHINA
  Module
  534,000 ریال
  موجود
 • DIMMER SCR 2000W اوریجینال
  DIMMER SCR 2000W
  CHINA
  Module
  550,000 ریال
  موجود
 • KEY PCB-800023 اوریجینال
  KEY PCB-800023
  Atmel Corporation
  Board
  551,000 ریال
  موجود
 • ACS712 CURRENT SENSOR 5A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 5A
  CHINA
  Module
  570,000 ریال
  موجود
 • ACS712 CURRENT SENSOR 30A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 30A
  CHINA
  Module
  585,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 2CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 2CHANNEL
  CHINA
  Module
  595,000 ریال
  موجود