فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • USB TO RS485 اوریجینال
  USB TO RS485
  CHINA
  Module
  308,000 ریال
  موجود
 • NE555 DELAY TIMER MODULE اوریجینال
  NE555 DELAY TIMER MODULE
  CHINA
  Module
  324,000 ریال
  موجود
 • RELAY TIMER CONTROL TRIGGER اوریجینال
  RELAY TIMER CONTROL TRIGGER
  CHINA
  Module
  330,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI COOLING FAN اوریجینال
  RASPBERRY PI COOLING FAN
  CHINA
  Module
  338,000 ریال
  موجود
 • DS18B20 MODULE اوریجینال
  DS18B20 MODULE
  CHINA
  Module
  340,000 ریال
  موجود
 • LM2577 MODULE(XL6009E) اوریجینال
  LM2577 MODULE(XL6009E)
  CHINA
  Module
  372,000 ریال
  موجود
 • DIMMER SCR 2000W اوریجینال
  DIMMER SCR 2000W
  CHINA
  Module
  374,000 ریال
  موجود
 • GY-30 اوریجینال
  GY-30
  CHINA
  Module
  383,000 ریال
  موجود
 • 7 SEGMENT MODULE(8DIGIT(MAX7219)) اوریجینال
  7 SEGMENT MODULE(8DIGIT(MAX7219))
  CHINA
  Module
  391,000 ریال
  موجود
 • 1203B MODULE اوریجینال
  1203B MODULE
  CHINA
  Module
  392,000 ریال
  موجود
 • ESP-01S MODULE اوریجینال
  ESP-01S MODULE
  CHINA
  Module
  394,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 2CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 2CHANNEL
  CHINA
  Module
  396,000 ریال
  موجود
 • HC-SR501 MODULE اوریجینال
  HC-SR501 MODULE
  CHINA
  Module
  397,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOMETER TPM10 اوریجینال
  DIGITAL THERMOMETER TPM10
  CHINA
  Module
  422,000 ریال
  موجود
 • MMC 32MBYTE بازسازی شده
  MMC 32MBYTE
  Samsung Electronics
  Module
  429,000 ریال
  موجود
 • ESP-01 MODULE اوریجینال
  ESP-01 MODULE
  CHINA
  Module
  437,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER
  CHINA
  Module
  440,000 ریال
  موجود
 • ESP-12F WIFI MODULE (CHINA) اوریجینال
  ESP-12F WIFI MODULE (CHINA)
  CHINA
  Module
  448,000 ریال
  موجود
 • I2C ADAPTER FOR LCD 1602 اوریجینال
  I2C ADAPTER FOR LCD 1602
  CHINA
  Module
  450,000 ریال
  موجود
 • GY-50(L3G4200) اوریجینال
  GY-50(L3G4200)
  CHINA
  Module
  451,200 ریال
  موجود
 • MPU-6050 MODULE اوریجینال
  MPU-6050 MODULE
  CHINA
  Module
  456,000 ریال
  موجود
 • MH-M38 BLUETOOTH AUDIO RECEIVER MODULE اوریجینال
  MH-M38 BLUETOOTH AUDIO RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  465,000 ریال
  موجود
 • ESP-12E WIFI MODULE (CHINA) اوریجینال
  ESP-12E WIFI MODULE (CHINA)
  CHINA
  Module
  470,000 ریال
  موجود
 • USB TO SERIAL (FT232RL) اوریجینال
  USB TO SERIAL (FT232RL)
  CHINA
  Module
  524,000 ریال
  موجود
 • CURRENT TO VOLTAGE MODULE اوریجینال
  CURRENT TO VOLTAGE MODULE
  CHINA
  Module
  534,000 ریال
  موجود
 • PAM8610 MODULE اوریجینال
  PAM8610 MODULE
  CHINA
  Module
  536,000 ریال
  موجود
 • L298 MODULE اوریجینال
  L298 MODULE
  CHINA
  Module
  540,000 ریال
  موجود
 • GY-271 اوریجینال
  GY-271
  CHINA
  Module
  568,000 ریال
  موجود
 • ADXL345 MODULE اوریجینال
  ADXL345 MODULE
  CHINA
  Module
  570,000 ریال
  موجود
 • DSN6000 STEP UP&DOWN اوریجینال
  DSN6000 STEP UP&DOWN
  CHINA
  Module
  576,000 ریال
  موجود
 • ESP-12E WIFI MODULE  (AI-THINKER) اوریجینال
  ESP-12E WIFI MODULE (AI-THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  579,000 ریال
  موجود
 • XH-W1209 MODULE اوریجینال
  XH-W1209 MODULE
  CHINA
  Module
  580,000 ریال
  موجود
 • DHT11 اوریجینال
  DHT11
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  591,000 ریال
  موجود
 • 7 SEGMENT MODULE(8DIGIT) اوریجینال
  7 SEGMENT MODULE(8DIGIT)
  CHINA
  Module
  596,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD CNC UNO اوریجینال
  ARDUINO SHIELD CNC UNO
  CHINA
  Module
  653,000 ریال
  موجود
 • DRV8825 اوریجینال
  DRV8825
  CHINA
  Module
  660,000 ریال
  موجود
 • BT-201 BLUETOOTH MODULE اوریجینال
  BT-201 BLUETOOTH MODULE
  CHINA
  Module
  666,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 3 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 3 CASE
  CHINA
  Module
  670,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 4 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 4 CASE
  CHINA
  Module
  681,000 ریال
  موجود
 • NORDIC NRF51822 BLE4.0 بازسازی شده
  NORDIC NRF51822 BLE4.0
  CHINA
  Module
  718,000 ریال
  موجود
 • NRF51822 BLUETOOTH 4.0 MODULE V1 اوریجینال
  NRF51822 BLUETOOTH 4.0 MODULE V1
  XPower (Singapore)
  Board
  720,000 ریال
  موجود
 • USB TO TTL (CP2102) اوریجینال
  USB TO TTL (CP2102)
  CHINA
  Module
  734,000 ریال
  موجود
 • HY-SRF04 اوریجینال
  HY-SRF04
  CHINA
  Module
  موجود
 • MAX7219 DOT MATRIX MODULE اوریجینال
  MAX7219 DOT MATRIX MODULE
  CHINA
  Module
  801,000 ریال
  موجود
 • ESP-01 MODULE(AI THINKER) اوریجینال
  ESP-01 MODULE(AI THINKER)
  CHINA
  Module
  806,000 ریال
  موجود
 • ADP SO-8/16 (150MIL IC) اوریجینال
  ADP SO-8/16 (150MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  موجود
 • MAX30100 MODULE اوریجینال
  MAX30100 MODULE
  CHINA
  Module
  818,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOSTATE HX-W3001 اوریجینال
  DIGITAL THERMOSTATE HX-W3001
  CHINA
  Module
  840,000 ریال
  موجود