فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • NE555 DELAY TIMER MODULE اوریجینال
  NE555 DELAY TIMER MODULE
  CHINA
  Module
  324,000 ریال
  موجود
 • MPS20N0040D SENSOR اوریجینال
  MPS20N0040D SENSOR
  CHINA
  Module
  327,000 ریال
  موجود
 • HC-SR501 MODULE اوریجینال
  HC-SR501 MODULE
  CHINA
  Module
  330,000 ریال
  موجود
 • I2C ADAPTER FOR LCD 1602 اوریجینال
  I2C ADAPTER FOR LCD 1602
  CHINA
  Module
  330,000 ریال
  موجود
 • RELAY TIMER CONTROL TRIGGER اوریجینال
  RELAY TIMER CONTROL TRIGGER
  CHINA
  Module
  330,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE اوریجینال
  BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE
  CHINA
  Module
  332,000 ریال
  موجود
 • TJA1050 MODULE اوریجینال
  TJA1050 MODULE
  CHINA
  Module
  333,000 ریال
  موجود
 • USB TO SERIAL (CH340) اوریجینال
  USB TO SERIAL (CH340)
  CHINA
  Module
  367,000 ریال
  موجود
 • USB TO RS485 اوریجینال
  USB TO RS485
  CHINA
  Module
  369,000 ریال
  موجود
 • TDA2030 AUDIO AMPLIFIER MODULE اوریجینال
  TDA2030 AUDIO AMPLIFIER MODULE
  CHINA
  Module
  375,000 ریال
  موجود
 • 7 SEGMENT MODULE(8DIGIT(MAX7219)) اوریجینال
  7 SEGMENT MODULE(8DIGIT(MAX7219))
  CHINA
  Module
  391,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOMETER TPM10 اوریجینال
  DIGITAL THERMOMETER TPM10
  CHINA
  Module
  396,000 ریال
  موجود
 • GY-30 اوریجینال
  GY-30
  CHINA
  Module
  410,000 ریال
  موجود
 • LM2577 MODULE(XL6009E) اوریجینال
  LM2577 MODULE(XL6009E)
  CHINA
  Module
  410,000 ریال
  موجود
 • DS18B20 MODULE اوریجینال
  DS18B20 MODULE
  CHINA
  Module
  411,000 ریال
  موجود
 • ESP-01S MODULE اوریجینال
  ESP-01S MODULE
  CHINA
  Module
  416,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI COOLING FAN اوریجینال
  RASPBERRY PI COOLING FAN
  CHINA
  Module
  419,000 ریال
  موجود
 • HC-SR04 MODULE اوریجینال
  HC-SR04 MODULE
  CHINA
  Module
  454,000 ریال
  موجود
 • PAM8610 MODULE اوریجینال
  PAM8610 MODULE
  CHINA
  Module
  462,000 ریال
  موجود
 • MP3-TF-16P اوریجینال
  MP3-TF-16P
  CHINA
  Module
  475,000 ریال
  موجود
 • ACS712 CURRENT SENSOR 5A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 5A
  CHINA
  Module
  475,000 ریال
  موجود
 • ACS712 CURRENT SENSOR 30A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 30A
  CHINA
  Module
  496,000 ریال
  موجود
 • ESP-01 MODULE اوریجینال
  ESP-01 MODULE
  CHINA
  Module
  516,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 2CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 2CHANNEL
  CHINA
  Module
  520,000 ریال
  موجود
 • ESP-12E WIFI MODULE (CHINA) اوریجینال
  ESP-12E WIFI MODULE (CHINA)
  CHINA
  Module
  521,000 ریال
  موجود
 • ESP-12F WIFI MODULE (CHINA) اوریجینال
  ESP-12F WIFI MODULE (CHINA)
  CHINA
  Module
  531,000 ریال
  موجود
 • ACS712 CURRENT SENSOR 20A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 20A
  CHINA
  Module
  540,000 ریال
  موجود
 • 1203B MODULE اوریجینال
  1203B MODULE
  CHINA
  Module
  543,000 ریال
  موجود
 • CURRENT TO VOLTAGE MODULE اوریجینال
  CURRENT TO VOLTAGE MODULE
  CHINA
  Module
  548,000 ریال
  موجود
 • GY-50(L3G4200) اوریجینال
  GY-50(L3G4200)
  CHINA
  Module
  562,000 ریال
  موجود
 • MPU-6050 MODULE اوریجینال
  MPU-6050 MODULE
  CHINA
  Module
  569,000 ریال
  موجود
 • DHT11 اوریجینال
  DHT11
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  570,000 ریال
  موجود
 • MH-M38 BLUETOOTH AUDIO RECEIVER MODULE اوریجینال
  MH-M38 BLUETOOTH AUDIO RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  570,000 ریال
  موجود
 • DRV8825 اوریجینال
  DRV8825
  CHINA
  Module
  571,000 ریال
  موجود
 • DSN6000 STEP UP&DOWN اوریجینال
  DSN6000 STEP UP&DOWN
  CHINA
  Module
  576,000 ریال
  موجود
 • HY-SRF05 اوریجینال
  HY-SRF05
  CHINA
  Module
  582,000 ریال
  موجود
 • RFID-RC522 اوریجینال
  RFID-RC522
  CHINA
  Board
  582,000 ریال
  موجود
 • STM8S003F3P6 BOARD اوریجینال
  STM8S003F3P6 BOARD
  CHINA
  Module
  584,000 ریال
  موجود
 • RXB6-433MHZ اوریجینال
  RXB6-433MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  585,000 ریال
  موجود
 • L298 MODULE اوریجینال
  L298 MODULE
  CHINA
  Module
  624,000 ریال
  موجود
 • USB TO SERIAL (FT232RL) اوریجینال
  USB TO SERIAL (FT232RL)
  CHINA
  Module
  627,000 ریال
  موجود
 • GY-271 اوریجینال
  GY-271
  CHINA
  Module
  642,000 ریال
  موجود
 • ADXL345 MODULE اوریجینال
  ADXL345 MODULE
  CHINA
  Module
  655,000 ریال
  موجود
 • XH-W1209 MODULE اوریجینال
  XH-W1209 MODULE
  CHINA
  Module
  660,000 ریال
  موجود
 • LM2596 MODULE+ اوریجینال
  LM2596 MODULE+
  CHINA
  Module
  672,000 ریال
  موجود
 • CURRENT SENSOR INA219 اوریجینال
  CURRENT SENSOR INA219
  CHINA
  Module
  683,800 ریال
  موجود
 • 7 SEGMENT MODULE(8DIGIT) اوریجینال
  7 SEGMENT MODULE(8DIGIT)
  CHINA
  Module
  700,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK) اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK)
  CHINA
  Module
  703,000 ریال
  موجود