فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE اوریجینال
  LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE
  CHINA
  Module
  91,600 ریال
  موجود
 • HX711 GREEN اوریجینال
  HX711 GREEN
  CHINA
  Module
  220,000 ریال
  موجود
 • TTL TO RS232 اوریجینال
  TTL TO RS232
  CHINA
  Module
  266,000 ریال
  موجود
 • CURRENT TO VOLTAGE MODULE اوریجینال
  CURRENT TO VOLTAGE MODULE
  CHINA
  Module
  548,000 ریال
  موجود
 • CURRENT SENSOR INA219 اوریجینال
  CURRENT SENSOR INA219
  CHINA
  Module
  683,800 ریال
  موجود
 • ADS1115 ADC MODULE اوریجینال
  ADS1115 ADC MODULE
  CHINA
  Module
  1,466,000 ریال
  موجود
 • ABU418AN-C اوریجینال
  ABU418AN-C
  IRAN
  Module
  2,964,000 ریال
  موجود
 • LUR6-528 اوریجینال
  LUR6-528
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 52,800 ریال
  سفارش دهید
 • ABU114EB اوریجینال
  ABU114EB
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • AD7705 ADC MODULE اوریجینال
  AD7705 ADC MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABU212DF اوریجینال
  ABU212DF
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABR312HK اوریجینال
  ABR312HK
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABR115MC اوریجینال
  ABR115MC
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABU214RF اوریجینال
  ABU214RF
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABR126EP اوریجینال
  ABR126EP
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABU418AM-C اوریجینال
  ABU418AM-C
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABR714MF-C اوریجینال
  ABR714MF-C
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ADS1110 ADC MODULE اوریجینال
  ADS1110 ADC MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • LUR6-533 اوریجینال
  LUR6-533
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 84,000 ریال
  سفارش دهید
 • RS422 TO TTL MODULE اوریجینال
  RS422 TO TTL MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • RS232 TO TTL اوریجینال
  RS232 TO TTL
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ABR116TC اوریجینال
  ABR116TC
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 343,000 ریال
  سفارش دهید
 • RS485/TTL(LAN) اوریجینال
  RS485/TTL(LAN)
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 428,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR524TW اوریجینال
  ABR524TW
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 442,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR126EL اوریجینال
  ABR126EL
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 498,000 ریال
  سفارش دهید
 • MCP4725 MODULE اوریجینال
  MCP4725 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABR612MP اوریجینال
  ABR612MP
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 691,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR612MR اوریجینال
  ABR612MR
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 691,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR322HH اوریجینال
  ABR322HH
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه 756,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR724QH اوریجینال
  ABR724QH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 759,000 ریال
  سفارش دهید
 • HX711 اوریجینال
  HX711
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ABR524TH اوریجینال
  ABR524TH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 918,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR322RW اوریجینال
  ABR322RW
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 948,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU224FL اوریجینال
  ABU224FL
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 1,008,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU822CH اوریجینال
  ABU822CH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 1,036,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR622QH اوریجینال
  ABR622QH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 1,272,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU812CB اوریجینال
  ABU812CB
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 1,356,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU123EH اوریجینال
  ABU123EH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 1,509,000 ریال
  سفارش دهید
 • UART TTL TO ETHERNET CONVERTER اوریجینال
  UART TTL TO ETHERNET CONVERTER
  Waveshare Electronics
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ABU114EA اوریجینال
  ABU114EA
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 2,196,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU224EL اوریجینال
  ABU224EL
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 2,197,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU212IF اوریجینال
  ABU212IF
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 2,352,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU121AH اوریجینال
  ABU121AH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 2,367,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU424FH اوریجینال
  ABU424FH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 2,424,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU812CF اوریجینال
  ABU812CF
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 2,736,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU812CE اوریجینال
  ABU812CE
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 2,736,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU812CA اوریجینال
  ABU812CA
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 2,807,500 ریال
  سفارش دهید
 • TOUCHSCREEN RS232 CONTROLLER اوریجینال
  TOUCHSCREEN RS232 CONTROLLER
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید