فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 5MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 5MM
  CHINA
  Module
  3.1 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  7,500 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  15,500 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  22,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  24,500 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  29,700 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  30,400 ریال
  موجود
 • 125KHZ RFID KEY TAG اوریجینال
  125KHZ RFID KEY TAG
  CHINA
  Board
  43,000 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE اوریجینال
  TC4056 MODULE
  CHINA
  Module
  59,800 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  62,500 ریال
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  71,200 ریال
  موجود
 • PAM8403 MODULE اوریجینال
  PAM8403 MODULE
  CHINA
  Module
  86,200 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE+ اوریجینال
  TC4056 MODULE+
  CHINA
  Module
  92,600 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN
  CHINA
  Socket Adapter
  95,500 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  118,000 ریال
  موجود
 • 433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  132,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  133,000 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  136,000 ریال
  موجود
 • TRAFFIC LIGHT LED MODULE اوریجینال
  TRAFFIC LIGHT LED MODULE
  CHINA
  Module
  143,000 ریال
  موجود
 • MINI360 DC TO DC MODULE اوریجینال
  MINI360 DC TO DC MODULE
  CHINA
  Module
  149,000 ریال
  موجود
 • 433MHZ RECEIVER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ RECEIVER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  153,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 1CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 1CHANNEL
  CHINA
  Module
  155,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  174,000 ریال
  موجود
 • DS1307 MODULE اوریجینال
  DS1307 MODULE
  CHINA
  Module
  178,000 ریال
  موجود
 • AK119-433MHZ اوریجینال
  AK119-433MHZ
  CHINA
  Module
  180,000 ریال
  موجود
 • AK119-315MHZ اوریجینال
  AK119-315MHZ
  CHINA
  Module
  180,000 ریال
  موجود
 • MICROPHONE MODULE اوریجینال
  MICROPHONE MODULE
  CHINA
  Module
  190,000 ریال
  موجود
 • SD CARD MODULE اوریجینال
  SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  191,000 ریال
  موجود
 • NE555 MODULE اوریجینال
  NE555 MODULE
  CHINA
  Module
  202,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  204,000 ریال
  موجود
 • HX711 GREEN اوریجینال
  HX711 GREEN
  CHINA
  Module
  210,000 ریال
  موجود
 • PAM8406 MODULE اوریجینال
  PAM8406 MODULE
  CHINA
  Module
  214,000 ریال
  موجود
 • ASK-433MHZ RECEIVER MODULE اوریجینال
  ASK-433MHZ RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  221,000 ریال
  موجود
 • TTL TO RS232 اوریجینال
  TTL TO RS232
  CHINA
  Module
  230,000 ریال
  موجود
 • TJA1050 MODULE اوریجینال
  TJA1050 MODULE
  CHINA
  Module
  243,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD CARD MODULE اوریجینال
  MICRO SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  243,000 ریال
  موجود
 • HR202 MODULE اوریجینال
  HR202 MODULE
  CHINA
  Module
  244,000 ریال
  موجود
 • RXB22-433MHZ اوریجینال
  RXB22-433MHZ
  CHINA
  Module
  252,000 ریال
  موجود
 • PAM8403 MODULE+POTENTIOMETER اوریجینال
  PAM8403 MODULE+POTENTIOMETER
  CHINA
  Module
  255,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE اوریجینال
  BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE
  CHINA
  Module
  267,000 ریال
  موجود
 • NRF24L01P V1.0 اوریجینال
  NRF24L01P V1.0
  CHINA
  Module
  270,000 ریال
  موجود
 • LM2596 DC-DC MODULE اوریجینال
  LM2596 DC-DC MODULE
  CHINA
  Module
  280,000 ریال
  موجود
 • HC-SR501 MODULE اوریجینال
  HC-SR501 MODULE
  CHINA
  Module
  284,000 ریال
  موجود
 • KEY PCB-800023 اوریجینال
  KEY PCB-800023
  Atmel Corporation
  Board
  286,000 ریال
  موجود
 • TDA2030 AUDIO AMPLIFIER MODULE اوریجینال
  TDA2030 AUDIO AMPLIFIER MODULE
  CHINA
  Module
  300,000 ریال
  موجود
 • USB TO RS485 اوریجینال
  USB TO RS485
  CHINA
  Module
  308,000 ریال
  موجود
 • NE555 DELAY TIMER MODULE اوریجینال
  NE555 DELAY TIMER MODULE
  CHINA
  Module
  324,000 ریال
  موجود
 • RELAY TIMER CONTROL TRIGGER اوریجینال
  RELAY TIMER CONTROL TRIGGER
  CHINA
  Module
  330,000 ریال
  موجود