فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  9,400 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  25,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  27,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  28,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  41,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  45,600 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  77,000 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE اوریجینال
  TC4056 MODULE
  CHINA
  Module
  85,800 ریال
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  95,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 13.56MHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 13.56MHZ )
  CHINA
  Module
  104,000 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  108,000 ریال
  موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  118,000 ریال
  موجود
 • LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE اوریجینال
  LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE
  CHINA
  Module
  118,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN
  CHINA
  Socket Adapter
  122,000 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  129,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  154,000 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  173,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  181,000 ریال
  موجود
 • BMP280 MODULE اوریجینال
  BMP280 MODULE
  CHINA
  Module
  183,000 ریال
  موجود
 • BMP180 MODULE اوریجینال
  BMP180 MODULE
  CHINA
  Module
  196,000 ریال
  موجود
 • 315MHZ RECEIVER ASK MODULE اوریجینال
  315MHZ RECEIVER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  198,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 10MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 10MM
  CHINA
  Module
  214,000 ریال
  موجود
 • 433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  215,000 ریال
  موجود
 • 315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE اوریجینال
  315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  224,000 ریال
  موجود
 • TRAFFIC LIGHT LED MODULE اوریجینال
  TRAFFIC LIGHT LED MODULE
  CHINA
  Module
  224,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 5MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 5MM
  CHINA
  Module
  228,000 ریال
  موجود
 • 433MHZ RECEIVER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ RECEIVER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  229,000 ریال
  موجود
 • MT3608 STEP UP MODULE اوریجینال
  MT3608 STEP UP MODULE
  CHINA
  Module
  232,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  247,000 ریال
  موجود
 • HX711 GREEN اوریجینال
  HX711 GREEN
  CHINA
  Module
  247,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) R/W اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ ) R/W
  CHINA
  Module
  248,000 ریال
  موجود
 • LM386 MODULE اوریجینال
  LM386 MODULE
  CHINA
  Module
  248,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD CARD MODULE اوریجینال
  MICRO SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  253,000 ریال
  موجود
 • YL-69 MODULE اوریجینال
  YL-69 MODULE
  CHINA
  Module
  262,000 ریال
  موجود
 • MICROPHONE MODULE اوریجینال
  MICROPHONE MODULE
  CHINA
  Module
  270,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  274,000 ریال
  موجود
 • NE555 MODULE اوریجینال
  NE555 MODULE
  CHINA
  Module
  278,000 ریال
  موجود
 • I2C ADAPTER FOR LCD 1602 اوریجینال
  I2C ADAPTER FOR LCD 1602
  CHINA
  Module
  293,000 ریال
  موجود
 • SD CARD MODULE اوریجینال
  SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  295,000 ریال
  موجود
 • DS1307 MODULE اوریجینال
  DS1307 MODULE
  CHINA
  Module
  300,000 ریال
  موجود
 • LM2596 DC-DC MODULE اوریجینال
  LM2596 DC-DC MODULE
  CHINA
  Module
  310,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 1CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 1CHANNEL
  CHINA
  Module
  312,000 ریال
  موجود
 • RXB3 اوریجینال
  RXB3
  CHINA
  Module
  314,000 ریال
  موجود
 • RXB22-315MHZ اوریجینال
  RXB22-315MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  320,000 ریال
  موجود
 • PAM8406 MODULE اوریجینال
  PAM8406 MODULE
  CHINA
  Module
  321,000 ریال
  موجود
 • TP5100 2-CELL CHARGER MODULE اوریجینال
  TP5100 2-CELL CHARGER MODULE
  CHINA
  Module
  326,000 ریال
  موجود
 • TTL TO RS232 اوریجینال
  TTL TO RS232
  CHINA
  Module
  340,000 ریال
  موجود
 • RXB22-433MHZ اوریجینال
  RXB22-433MHZ
  CHINA
  Module
  343,000 ریال
  موجود