فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  9,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  22,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  25,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  29,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  43,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  43,000 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  103,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  143,000 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  159,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI HEAT SINK اوریجینال
  RASPBERRY PI HEAT SINK
  CHINA
  Heat Sink
  170,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD CARD MODULE اوریجینال
  MICRO SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  226,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  271,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  276,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI COOLING FAN اوریجینال
  RASPBERRY PI COOLING FAN
  CHINA
  Module
  509,000 ریال
  موجود
 • KEY PCB-800023 اوریجینال
  KEY PCB-800023
  Atmel Corporation
  Board
  551,000 ریال
  موجود
 • ADP SOP8 (200-209MIL IC) اوریجینال
  ADP SOP8 (200-209MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  650,000 ریال
  موجود
 • ADP SOP-8/16 (150MIL IC) اوریجینال
  ADP SOP-8/16 (150MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  650,000 ریال
  موجود
 • STM8S003F3P6 BOARD اوریجینال
  STM8S003F3P6 BOARD
  CHINA
  Module
  704,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD CNC UNO اوریجینال
  ARDUINO SHIELD CNC UNO
  CHINA
  Module
  900,000 ریال
  موجود
 • MAX30100 MODULE اوریجینال
  MAX30100 MODULE
  CHINA
  Module
  956,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 4 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 4 CASE
  CHINA
  Module
  968,000 ریال
  موجود
 • STM32F030F4P6 BOARD اوریجینال
  STM32F030F4P6 BOARD
  CHINA
  Module
  970,000 ریال
  موجود
 • MINI ST-LINK V2 کپی
  MINI ST-LINK V2
  STMicroelectronics
  Programmer
  986,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI CAMERA BOARD V1.3 اوریجینال
  RASPBERRY PI CAMERA BOARD V1.3
  CHINA
  Module
  1,544,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD 2*16 LCD اوریجینال
  ARDUINO SHIELD 2*16 LCD
  CHINA
  Module
  1,713,000 ریال
  موجود
 • CH341A EEPROM FLASH BIOS USB PROGRAMMER اوریجینال
  CH341A EEPROM FLASH BIOS USB PROGRAMMER
  CHINA
  Programmer
  1,718,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO NANO(CH340) اوریجینال
  ARDUINO NANO(CH340)
  CHINA
  Module
  1,852,000 ریال
  موجود
 • AVR PROGRAMMER اوریجینال
  AVR PROGRAMMER
  IRAN
  Programmer
  2,100,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO SMD اوریجینال
  ARDUINO UNO SMD
  CHINA
  Module
  2,230,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI PICO (RP2040) اوریجینال
  RASPBERRY PI PICO (RP2040)
  Raspberry Pi
  Module
  2,880,000 ریال
  موجود
 • ST-LINK/V2 کپی
  ST-LINK/V2
  STMicroelectronics
  Programmer
  3,240,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO R3 اوریجینال
  ARDUINO UNO R3
  CHINA
  Module
  4,164,000 ریال
  موجود
 • RGB TO HDMI اوریجینال
  RGB TO HDMI
  CHINA
  Module
  4,623,000 ریال
  موجود
 • PCB800099-V.6 اوریجینال
  PCB800099-V.6
  Atmel Corporation
  Board
  5,064,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MEGA 2560 (CH340) اوریجینال
  ARDUINO MEGA 2560 (CH340)
  CHINA
  Module
  6,850,000 ریال
  موجود
 • LCD 7 INCH (E231732 NETRON) اوریجینال
  LCD 7 INCH (E231732 NETRON)
  CHINA
  LCD
  7,200,000 ریال
  موجود
 • FT801Q اوریجینال
  FT801Q
  FTDI Chip
  VQFN-48
  10,400,000 ریال
  موجود
 • JLINK ARM V9.0 کپی
  JLINK ARM V9.0
  Segger Microcontroller Systems
  Programmer
  12,679,000 ریال
  موجود
 • RGB TO VGA اوریجینال
  RGB TO VGA
  CHINA
  Module
  14,338,000 ریال
  موجود
 • PG164130 کپی
  PG164130
  Microchip Technology
  Programmer
  17,510,000 ریال
  موجود
 • FT600X-LINK اوریجینال
  FT600X-LINK
  CHINA
  Programmer
  تحویل 20 روزه 18,255,000 ریال
  سفارش دهید
 • STM32F750 CORE BOARD اوریجینال
  STM32F750 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  28,566,000 ریال
  موجود
 • FIDE200LINK300A اوریجینال
  FIDE200LINK300A
  Fremont Micro Devices
  Programmer
  30,000,000 ریال
  موجود
 • STM32H750 CORE BOARD اوریجینال
  STM32H750 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  31,646,000 ریال
  موجود
 • 32F429IDISCOVERY اوریجینال
  32F429IDISCOVERY
  STMicroelectronics
  Board
  39,247,000 ریال
  موجود
 • STM32H743 CORE BOARD اوریجینال
  STM32H743 CORE BOARD
  IRAN
  Module
  57,251,000 ریال
  موجود
 • EV STM32H750XBH6+F750 اوریجینال
  EV STM32H750XBH6+F750
  CHINA
  Module
  69,975,000 ریال
  موجود
 • JLINK ARM V8.0 کپی
  JLINK ARM V8.0
  Segger Microcontroller Systems
  Programmer
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید