فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  10,200 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  16,100 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  20,800 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  24,400 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  29,700 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  30,400 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN
  CHINA
  Socket Adapter
  90,000 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  103,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  103,000 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  124,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI HEAT SINK اوریجینال
  RASPBERRY PI HEAT SINK
  CHINA
  Heat Sink
  129,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD CARD MODULE اوریجینال
  MICRO SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  175,000 ریال
  موجود
 • SD CARD MODULE اوریجینال
  SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  191,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  198,000 ریال
  موجود
 • KEY PCB-800023 اوریجینال
  KEY PCB-800023
  Atmel Corporation
  Board
  286,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD CNC UNO اوریجینال
  ARDUINO SHIELD CNC UNO
  CHINA
  Module
  632,000 ریال
  موجود
 • STM32F030F4P6 BOARD اوریجینال
  STM32F030F4P6 BOARD
  CHINA
  Module
  669,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 3 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 3 CASE
  CHINA
  Module
  670,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 4 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 4 CASE
  CHINA
  Module
  681,000 ریال
  موجود
 • ADP SO-8/16 (150MIL IC) اوریجینال
  ADP SO-8/16 (150MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  724,000 ریال
  موجود
 • MAX30100 MODULE اوریجینال
  MAX30100 MODULE
  CHINA
  Module
  818,000 ریال
  موجود
 • MINI ST-LINK V2 کپی
  MINI ST-LINK V2
  STMicroelectronics
  Programmer
  920,000 ریال
  موجود
 • CH341A EEPROM FLASH BIOS USB PROGRAMMER اوریجینال
  CH341A EEPROM FLASH BIOS USB PROGRAMMER
  CHINA
  Programmer
  940,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD 2*16 LCD اوریجینال
  ARDUINO SHIELD 2*16 LCD
  CHINA
  Module
  1,188,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO NANO(CH340) اوریجینال
  ARDUINO NANO(CH340)
  CHINA
  Module
  1,280,000 ریال
  موجود
 • RAMPS 1.4 BOARD اوریجینال
  RAMPS 1.4 BOARD
  CHINA
  Module
  1,370,400 ریال
  موجود
 • FT801Q اوریجینال
  FT801Q
  FTDI Chip
  VQFN-48
  1,840,000 ریال
  موجود
 • RP2040 اوریجینال
  RP2040
  Raspberry Pi
  Module
  1,860,000 ریال
  موجود
 • AVR PROGRAMMER اوریجینال
  AVR PROGRAMMER
  IRAN
  Programmer
  2,100,000 ریال
  موجود
 • RGB TO HDMI اوریجینال
  RGB TO HDMI
  CHINA
  Module
  3,234,000 ریال
  موجود
 • ST-LINK/V2 کپی
  ST-LINK/V2
  STMicroelectronics
  Programmer
  3,370,000 ریال
  موجود
 • PCB800099-V.6 اوریجینال
  PCB800099-V.6
  Atmel Corporation
  Board
  3,800,000 ریال
  موجود
 • POCKET HATEL PROGRAMMER اوریجینال
  POCKET HATEL PROGRAMMER
  IRAN
  Programmer
  4,050,000 ریال
  موجود
 • STK500 کپی
  STK500
  IRAN
  Programmer
  4,895,000 ریال
  موجود
 • JLINK ARM V9.0 کپی
  JLINK ARM V9.0
  Segger Microcontroller Systems
  Programmer
  8,642,000 ریال
  موجود
 • RGB TO VGA اوریجینال
  RGB TO VGA
  CHINA
  Module
  10,029,000 ریال
  موجود
 • XDS-100V2 کپی
  XDS-100V2
  Texas Instruments
  Programmer
  10,240,000 ریال
  موجود
 • PG164130 کپی
  PG164130
  Microchip Technology
  Programmer
  10,955,000 ریال
  موجود
 • FT600X-LINK اوریجینال
  FT600X-LINK
  CHINA
  Programmer
  11,637,000 ریال
  موجود
 • FIDE200LINK300A اوریجینال
  FIDE200LINK300A
  Fremont Micro Devices
  Programmer
  18,699,000 ریال
  موجود
 • STM32F750 CORE BOARD اوریجینال
  STM32F750 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  21,183,000 ریال
  موجود
 • STM32H750 CORE BOARD اوریجینال
  STM32H750 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  22,600,000 ریال
  موجود
 • 32F429IDISCOVERY اوریجینال
  32F429IDISCOVERY
  STMicroelectronics
  Board
  29,800,000 ریال
  موجود
 • EV STM32F750XBH6 اوریجینال
  EV STM32F750XBH6
  CHINA
  Module
  40,000,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SOP8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SOP8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 3.5INCH RPI DISPLAY V1.0 اوریجینال
  3.5INCH RPI DISPLAY V1.0
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO MULTI-FUNCTION SHIELD اوریجینال
  ARDUINO MULTI-FUNCTION SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM8S003F3P6 BOARD اوریجینال
  STM8S003F3P6 BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید