فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  78,400 ریال
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  78,900 ریال
  موجود
 • ESP-01S MODULE اوریجینال
  ESP-01S MODULE
  CHINA
  Module
  416,000 ریال
  موجود
 • ESP-01 MODULE اوریجینال
  ESP-01 MODULE
  CHINA
  Module
  516,000 ریال
  موجود
 • RFID-RC522 اوریجینال
  RFID-RC522
  CHINA
  Board
  582,000 ریال
  موجود
 • ESP-01 MODULE(AI THINKER) اوریجینال
  ESP-01 MODULE(AI THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  716,000 ریال
  موجود
 • NRF51822 BLUETOOTH 4.0 MODULE V1 اوریجینال
  NRF51822 BLUETOOTH 4.0 MODULE V1
  XPower (Singapore)
  Board
  720,000 ریال
  موجود
 • NRF52810 MODULE اوریجینال
  NRF52810 MODULE
  XPower (Singapore)
  Board
  1,139,000 ریال
  موجود
 • REMOTE CONTROL & RECEIVER MODULE 315MHZ اوریجینال
  REMOTE CONTROL & RECEIVER MODULE 315MHZ
  CHINA
  Module
  1,172,000 ریال
  موجود
 • GY-NEO-6MV2 GPS MODULE اوریجینال
  GY-NEO-6MV2 GPS MODULE
  CHINA
  Module
  1,502,000 ریال
  موجود
 • USR-WIFI232-T اوریجینال
  USR-WIFI232-T
  Jinan USR IOT Technology
  Module
  2,160,000 ریال
  موجود
 • USB RFID READER 125KHZ اوریجینال
  USB RFID READER 125KHZ
  CHINA
  Board
  2,400,000 ریال
  موجود
 • NRF51822 BLUETOOTH MODULE + POWER اوریجینال
  NRF51822 BLUETOOTH MODULE + POWER
  XPower (Singapore)
  Board
  2,691,000 ریال
  موجود
 • HLK-RM04 TEST BOARD اوریجینال
  HLK-RM04 TEST BOARD
  Hi-Link ElectronicTechnology
  Module
  2,830,000 ریال
  موجود
 • ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE اوریجینال
  ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE
  CHINA
  Module
  3,179,000 ریال
  موجود
 • GY-NEO-M8N GPS MODULE اوریجینال
  GY-NEO-M8N GPS MODULE
  CHINA
  Module
  3,800,000 ریال
  موجود
 • NRF51XX EVALUATION BOARD اوریجینال
  NRF51XX EVALUATION BOARD
  XPower (Singapore)
  Board
  4,329,000 ریال
  موجود
 • SIM808 BOARD + ANTENNA اوریجینال
  SIM808 BOARD + ANTENNA
  CHINA
  Module
  8,633,000 ریال
  موجود
 • 125KHZ RFID KEY TAG اوریجینال
  125KHZ RFID KEY TAG
  CHINA
  Board
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABG121S اوریجینال
  ABG121S
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABG131S اوریجینال
  ABG131S
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RF ID CARD ( 13.56MHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 13.56MHZ )
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 88,800 ریال
  سفارش دهید
 • ESP8266 MODULE(ESP-01) بازسازی شده
  ESP8266 MODULE(ESP-01)
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 93,900 ریال
  سفارش دهید
 • UHF RFID TAG STICKER اوریجینال
  UHF RFID TAG STICKER
  CHINA
  Board
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ATA5577 اوریجینال
  ATA5577
  Atmel Corporation
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI SD CARD SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI SD CARD SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • SMART REMOTE CONTROL 315 اوریجینال
  SMART REMOTE CONTROL 315
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • REMOTE CONTROL 8 CHANNELS 315MHZ اوریجینال
  REMOTE CONTROL 8 CHANNELS 315MHZ
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • RFID RDM6300 اوریجینال
  RFID RDM6300
  CHINA
  Module
  438,000 ریال
  تحویل 20 روزه 430,000 ریال
  سفارش دهید
 • EM-18NE اوریجینال
  EM-18NE
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI WS2812 RGB LED SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI WS2812 RGB LED SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI MOTOR DRIVE SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI MOTOR DRIVE SHIELD
  CHINA
  Module
  533,000 ریال
  تحویل 20 روزه 523,000 ریال
  سفارش دهید
 • REMOTE 10KEY اوریجینال
  REMOTE 10KEY
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • GFSK MODULE -2.4GHZ+USB DONGLE اوریجینال
  GFSK MODULE -2.4GHZ+USB DONGLE
  NXP Semiconductors
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI DS18B20 SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI DS18B20 SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • A6C MODULE اوریجینال
  A6C MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • RF01D-ID3 اوریجینال
  RF01D-ID3
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • EM-19 اوریجینال
  EM-19
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI DHT11 SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI DHT11 SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI V3 (CH340) اوریجینال
  WEMOS D1 MINI V3 (CH340)
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NRF24L01 RF BOARD V2.0 اوریجینال
  NRF24L01 RF BOARD V2.0
  XPower (Singapore)
  Board
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • RF01D-ID3 MEMORY اوریجینال
  RF01D-ID3 MEMORY
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • LR201 اوریجینال
  LR201
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • SIM800L GPRS BOARD اوریجینال
  SIM800L GPRS BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • REMOTE CONTROL 6 CHANNELS 315MHZ اوریجینال
  REMOTE CONTROL 6 CHANNELS 315MHZ
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 WIFI اوریجینال
  WEMOS D1 WIFI
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 1,455,000 ریال
  سفارش دهید
 • EM-18 MODULE اوریجینال
  EM-18 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید