فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • TIN TIP اوریجینال
  TIN TIP
  CHINA
  Tool
  19,500 ریال
  موجود
 • DOUBLE SIDED 0/5X50MM اوریجینال
  DOUBLE SIDED 0/5X50MM
  CHINA
  TAPE
  21,000 ریال
  موجود
 • FIREPROOF FOAM 5.5X5.5 اوریجینال
  FIREPROOF FOAM 5.5X5.5
  CHINA
  Foam
  31,200 ریال
  موجود
 • PCB 250-DOT اوریجینال
  PCB 250-DOT
  IRAN
  FIBER
  41,500 ریال
  موجود
 • ELECTRICAL TAPE اوریجینال
  ELECTRICAL TAPE
  CHINA
  TAPE
  114,000 ریال
  موجود
 • PCB 567-DOT اوریجینال
  PCB 567-DOT
  IRAN
  FIBER
  118,000 ریال
  موجود
 • MINI BREADBOARD اوریجینال
  MINI BREADBOARD
  CHINA
  Module
  120,000 ریال
  موجود
 • DOUBLE SIDED SPONGE 5X10MM اوریجینال
  DOUBLE SIDED SPONGE 5X10MM
  CHINA
  TAPE
  140,000 ریال
  موجود
 • PCB 1000-DOT اوریجینال
  PCB 1000-DOT
  IRAN
  FIBER
  188,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES HC131 اوریجینال
  SILICONE PASTES HC131
  CHINA
  Tool
  192,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES HC-151 اوریجینال
  SILICONE PASTES HC-151
  CHINA
  Tool
  195,000 ریال
  موجود
 • FIREPROOF FOAM 4.5X8 اوریجینال
  FIREPROOF FOAM 4.5X8
  CHINA
  Foam
  260,000 ریال
  موجود
 • FIREPROOF FOAM 3X5CM اوریجینال
  FIREPROOF FOAM 3X5CM
  CHINA
  Foam
  264,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE M/F 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE M/F 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  276,000 ریال
  موجود
 • FLUX YAXUN YX-20 اوریجینال
  FLUX YAXUN YX-20
  CHINA
  Tool
  290,000 ریال
  موجود
 • PCB 1650-DOT اوریجینال
  PCB 1650-DOT
  IRAN
  FIBER
  297,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE F/F 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE F/F 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  300,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE M/M 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE M/M 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  300,000 ریال
  موجود
 • HEAD SOLDERING IRON 40W اوریجینال
  HEAD SOLDERING IRON 40W
  CHINA
  Tool
  302,000 ریال
  موجود
 • TWEEZER ST-11 اوریجینال
  TWEEZER ST-11
  CHINA
  Tool
  312,000 ریال
  موجود
 • TWEEZER ST-15 اوریجینال
  TWEEZER ST-15
  CHINA
  Tool
  312,000 ریال
  موجود
 • PROJECT BOARD GL NO.12 اوریجینال
  PROJECT BOARD GL NO.12
  CHINA
  Board
  336,000 ریال
  موجود
 • DOUBLE SIDED 5X10MM اوریجینال
  DOUBLE SIDED 5X10MM
  CHINA
  TAPE
  350,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD JUMPERS 65 WIRES اوریجینال
  BREADBOARD JUMPERS 65 WIRES
  IRAN
  Cable
  350,000 ریال
  موجود
 • DRY CLEANER SPRAY 600 اوریجینال
  DRY CLEANER SPRAY 600
  IRAN
  Tool
  360,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON STAND اوریجینال
  SOLDERING IRON STAND
  CHINA
  Tool
  372,000 ریال
  موجود
 • HEAD SOLDERING IRON 60W اوریجینال
  HEAD SOLDERING IRON 60W
  CHINA
  Tool
  420,000 ریال
  موجود
 • DESOLDERING WIRE SS2015 اوریجینال
  DESOLDERING WIRE SS2015
  CHINA
  Tool
  420,000 ریال
  موجود
 • DESOLDERING PUMP CHINA اوریجینال
  DESOLDERING PUMP CHINA
  CHINA
  Tool
  420,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD + & - اوریجینال
  BREADBOARD + & -
  CHINA
  Board
  456,000 ریال
  موجود
 • DIAGONAL CUTTER (XURON) اوریجینال
  DIAGONAL CUTTER (XURON)
  XURON Corp.
  Tool
  471,500 ریال
  موجود
 • DIAGONAL CUTTER (PLATO) اوریجینال
  DIAGONAL CUTTER (PLATO)
  CHINA
  Tool
  481,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES HY 610 اوریجینال
  SILICONE PASTES HY 610
  CHINA
  Tool
  507,000 ریال
  موجود
 • SN63/37 SOLDER WIRE 0.8MM (50G) اوریجینال
  SN63/37 SOLDER WIRE 0.8MM (50G)
  CHINA
  Tool
  600,000 ریال
  موجود
 • WIRE CUTTER 4.5" اوریجینال
  WIRE CUTTER 4.5"
  CHINA
  Tool
  650,000 ریال
  موجود
 • PCB 4000-DOT اوریجینال
  PCB 4000-DOT
  IRAN
  FIBER
  661,000 ریال
  موجود
 • TIP REFRESHER اوریجینال
  TIP REFRESHER
  CHINA
  Tool
  806,500 ریال
  موجود
 • WIRE CUTTER ST-501 اوریجینال
  WIRE CUTTER ST-501
  CHINA
  Tool
  816,000 ریال
  موجود
 • 960-I QUICK اوریجینال
  960-I QUICK
  CHINA
  Tool
  816,000 ریال
  موجود
 • LONG NOSE PLIERS ST-502 اوریجینال
  LONG NOSE PLIERS ST-502
  CHINA
  Tool
  876,000 ریال
  موجود
 • DESOLDERING PUMP 366-D کپی
  DESOLDERING PUMP 366-D
  Prokit's Industries
  Tool
  884,000 ریال
  موجود
 • WIRE CUTTER ST-410F اوریجینال
  WIRE CUTTER ST-410F
  CHINA
  Tool
  900,000 ریال
  موجود
 • PLIERS ST-105 اوریجینال
  PLIERS ST-105
  CHINA
  Tool
  1,010,000 ریال
  موجود
 • SOLDER PASTE اوریجینال
  SOLDER PASTE
  CHINA
  Tool
  1,020,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON 60W GOOT کپی
  SOLDERING IRON 60W GOOT
  Taiyo Electric Co
  Tool
  1,040,000 ریال
  موجود
 • WIRE CUTTER ST-21F اوریجینال
  WIRE CUTTER ST-21F
  CHINA
  Tool
  1,080,000 ریال
  موجود
 • STANNOL SOLDERING GREASE اوریجینال
  STANNOL SOLDERING GREASE
  Stannol GmbH
  Tool
  1,200,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON 40W کپی
  SOLDERING IRON 40W
  Taiyo Electric Co
  Tool
  1,200,000 ریال
  موجود