فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 5MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 5MM
  CHINA
  Module
  3.1 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  133,000 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  136,000 ریال
  موجود
 • HR202 MODULE اوریجینال
  HR202 MODULE
  CHINA
  Module
  244,000 ریال
  موجود
 • HC-SR501 MODULE اوریجینال
  HC-SR501 MODULE
  CHINA
  Module
  284,000 ریال
  موجود
 • DS18B20 MODULE اوریجینال
  DS18B20 MODULE
  CHINA
  Module
  339,000 ریال
  موجود
 • GY-30 اوریجینال
  GY-30
  CHINA
  Module
  382,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOMETER TPM10 اوریجینال
  DIGITAL THERMOMETER TPM10
  CHINA
  Module
  422,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER
  CHINA
  Module
  440,000 ریال
  موجود
 • GY-50(L3G4200) اوریجینال
  GY-50(L3G4200)
  CHINA
  Module
  451,200 ریال
  موجود
 • MPU-6050 MODULE اوریجینال
  MPU-6050 MODULE
  CHINA
  Module
  456,000 ریال
  موجود
 • GY-271 اوریجینال
  GY-271
  CHINA
  Module
  568,000 ریال
  موجود
 • ADXL345 MODULE اوریجینال
  ADXL345 MODULE
  CHINA
  Module
  570,000 ریال
  موجود
 • XH-W1209 MODULE اوریجینال
  XH-W1209 MODULE
  CHINA
  Module
  580,800 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOSTATE HX-W3001 اوریجینال
  DIGITAL THERMOSTATE HX-W3001
  CHINA
  Module
  840,000 ریال
  موجود
 • TCS34725 RGB SENSOR اوریجینال
  TCS34725 RGB SENSOR
  CHINA
  Module
  940,000 ریال
  موجود
 • WATER FLOW SENSOR YF-S201 اوریجینال
  WATER FLOW SENSOR YF-S201
  CHINA
  Module
  970,000 ریال
  موجود
 • WATER FLOW SENSOR YF-S401 اوریجینال
  WATER FLOW SENSOR YF-S401
  CHINA
  Module
  998,000 ریال
  موجود
 • MAX6675 K MODULE اوریجینال
  MAX6675 K MODULE
  CHINA
  Module
  1,168,800 ریال
  موجود
 • ACS758LCB 50A MODULE اوریجینال
  ACS758LCB 50A MODULE
  CHINA
  Module
  1,360,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  DIGITAL THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  1,443,000 ریال
  موجود
 • 12V WATER SOLENOID VALVE اوریجینال
  12V WATER SOLENOID VALVE
  CHINA
  Module
  1,687,000 ریال
  موجود
 • XH-M452 MODULE اوریجینال
  XH-M452 MODULE
  CHINA
  Module
  2,382,000 ریال
  موجود
 • XY-TR01 THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  XY-TR01 THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  4,190,000 ریال
  موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • OPTO COUNTER MODULE 10MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 10MM
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HC-SR505 MODULE اوریجینال
  HC-SR505 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • RCWL-0516 اوریجینال
  RCWL-0516
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • YL-69 MODULE اوریجینال
  YL-69 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • BMP280 MODULE اوریجینال
  BMP280 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • BMP180 MODULE اوریجینال
  BMP180 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • SOIL MOISTURE MODULE اوریجینال
  SOIL MOISTURE MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • GY-LSM303C MODULE اوریجینال
  GY-LSM303C MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • CJMCU-75 MODULE اوریجینال
  CJMCU-75 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ACS712 CURRENT SENSOR 5A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 5A
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ACS712 CURRENT SENSOR 30A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 30A
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • GY-BMI160 MODULE اوریجینال
  GY-BMI160 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • MPS20N0040D SENSOR اوریجینال
  MPS20N0040D SENSOR
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • BH1750FVI MODULE اوریجینال
  BH1750FVI MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 24 روزه
  سفارش دهید
 • ACS712 CURRENT SENSOR 20A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 20A
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • DHT11 اوریجینال
  DHT11
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • DHT12 اوریجینال
  DHT12
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • GY-63 اوریجینال
  GY-63
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • TL8015A اوریجینال
  TL8015A
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • PIR MODULE 220V اوریجینال
  PIR MODULE 220V
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • WATER FLOW SENSOR YF-S201 اوریجینال
  WATER FLOW SENSOR YF-S201
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • XH-M214 MODULE اوریجینال
  XH-M214 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ML8511 UV SENSOR اوریجینال
  ML8511 UV SENSOR
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید