فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • MPXH6300A6U اوریجینال
  MPXH6300A6U
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • LPS25HBTR اوریجینال
  LPS25HBTR
  STMicroelectronics
  HCLGA-10L
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • KP254 اوریجینال
  KP254
  Infineon Technologies
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MPX5500DP اوریجینال
  MPX5500DP
  Freescale Semiconductor
  Module
  1,600,000 ریال
  تحویل 20 روزه 1,568,000 ریال
  سفارش دهید
 • SPD030G اوریجینال
  SPD030G
  Smartec BV
  DIP-6
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • SP370-25-116-0 اوریجینال
  SP370-25-116-0
  Infineon Technologies
  SSOP-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MPXHZ6115AC6 اوریجینال
  MPXHZ6115AC6
  Freescale Semiconductor
  Module
  2,232,000 ریال
  تحویل 20 روزه 2,188,000 ریال
  سفارش دهید
 • HSF1000-TQ اوریجینال
  HSF1000-TQ
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SPD015G اوریجینال
  SPD015G
  Smartec BV
  DIP-6
  2,551,000 ریال
  تحویل 3 روزه 2,500,000 ریال
  سفارش دهید
 • FXTH870911DT1 اوریجینال
  FXTH870911DT1
  NXP Semiconductors
  QFN-24
  تحویل 54 روزه
  سفارش دهید
 • MPXH6115AC6U اوریجینال
  MPXH6115AC6U
  Freescale Semiconductor
  Module
  2,760,000 ریال
  تحویل 20 روزه 2,705,000 ریال
  سفارش دهید
 • MPXV5004DP اوریجینال
  MPXV5004DP
  Motorola
  Module
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • MPXV5010DP اوریجینال
  MPXV5010DP
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MS5611-01BA01 اوریجینال
  MS5611-01BA01
  Measurement Specialties
  QFN-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HP03M اوریجینال
  HP03M
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MPXH6115A6U اوریجینال
  MPXH6115A6U
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • MP3V5004DP اوریجینال
  MP3V5004DP
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MPX5999D اوریجینال
  MPX5999D
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MPX2102GVP اوریجینال
  MPX2102GVP
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • BMP085 اوریجینال
  BMP085
  Bosch Sensortec
  LCC-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MPXH6250A6T1 اوریجینال
  MPXH6250A6T1
  Motorola
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 2SMPP-02 اوریجینال
  2SMPP-02
  Omron Electronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MPX5700D اوریجینال
  MPX5700D
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MP3V5050GP اوریجینال
  MP3V5050GP
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MS561101BA03-50 اوریجینال
  MS561101BA03-50
  Measurement Specialties
  QFN-8
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MPX5010DP اوریجینال
  MPX5010DP
  Freescale Semiconductor
  Module
  5,612,000 ریال
  تحویل 20 روزه 5,500,000 ریال
  سفارش دهید
 • MPX2100DP اوریجینال
  MPX2100DP
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • MPL3115A2 اوریجینال
  MPL3115A2
  Freescale Semiconductor
  LGA-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MPXV5004GC7U اوریجینال
  MPXV5004GC7U
  NXP Semiconductors
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MPX5700AS اوریجینال
  MPX5700AS
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SMD500 اوریجینال
  SMD500
  SEMITEC Corporation
  LCC-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MPX4250DP اوریجینال
  MPX4250DP
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • FPN-07PG اوریجینال
  FPN-07PG
  Fujikura
  DIP-6
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MPX5010GP اوریجینال
  MPX5010GP
  Motorola
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MS5803-01BA اوریجینال
  MS5803-01BA
  Measurement Specialties
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MPX5100AP اوریجینال
  MPX5100AP
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • MP3V5010GP اوریجینال
  MP3V5010GP
  NXP Semiconductors
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SDX01D4 اوریجینال
  SDX01D4
  Honeywell International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MS5803-14BA اوریجینال
  MS5803-14BA
  Measurement Specialties
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MPX5700AP اوریجینال
  MPX5700AP
  Freescale Semiconductor
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • MPXY8020A6T1 اوریجینال
  MPXY8020A6T1
  Freescale Semiconductor
  SSOP-8
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • 26PC01SMT اوریجینال
  26PC01SMT
  Honeywell International
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ADP1251 اوریجینال
  ADP1251
  Panasonic Corporation
  Module
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • SDP610-025PA اوریجینال
  SDP610-025PA
  Sensirion
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 26PCAFA6D اوریجینال
  26PCAFA6D
  Honeywell International
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • 24PCAFA6G اوریجینال
  24PCAFA6G
  Honeywell International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 26PCDFG6G اوریجینال
  26PCDFG6G
  Honeywell International
  Module
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • SX15AD2 اوریجینال
  SX15AD2
  Honeywell International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید