فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • KEY PCB-800023 اوریجینال
  KEY PCB-800023
  Atmel Corporation
  Board
  487,000 ریال
  موجود
 • PCB800099-V.9 اوریجینال
  PCB800099-V.9
  Atmel Corporation
  Board
  4,816,000 ریال
  موجود
 • ATXMEGA32A4-AU TO DIP اوریجینال
  ATXMEGA32A4-AU TO DIP
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • AVR TARGET BOARD اوریجینال
  AVR TARGET BOARD
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ABH164AT اوریجینال
  ABH164AT
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 1,920,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AL اوریجینال
  ABH164AL
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ABH164AQ اوریجینال
  ABH164AQ
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,052,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AB اوریجینال
  ABH164AB
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,100,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AM اوریجینال
  ABH164AM
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,200,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AN اوریجینال
  ABH164AN
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,250,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AR اوریجینال
  ABH164AR
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,280,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AT اوریجینال
  ABH128AT
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,550,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AL اوریجینال
  ABH128AL
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,680,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AQ اوریجینال
  ABH128AQ
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,700,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AB اوریجینال
  ABH128AB
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,724,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AM اوریجینال
  ABH128AM
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,850,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AN اوریجینال
  ABH128AN
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,880,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AR اوریجینال
  ABH128AR
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 2,916,000 ریال
  سفارش دهید
 • ATMEGA128L TO DIP اوریجینال
  ATMEGA128L TO DIP
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • AMIRKIT AK1 اوریجینال
  AMIRKIT AK1
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • AMIRKIT AK1 V1.2 اوریجینال
  AMIRKIT AK1 V1.2
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • AVR BOARD NIRA اوریجینال
  AVR BOARD NIRA
  IRAN
  Programmer
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • AVR EVALUATION BOARD اوریجینال
  AVR EVALUATION BOARD
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • AMIRKIT AK5 اوریجینال
  AMIRKIT AK5
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ATAVRXPLAIN اوریجینال
  ATAVRXPLAIN
  Atmel Corporation
  Board
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ATEVK1104 اوریجینال
  ATEVK1104
  Atmel Corporation
  Board
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • NAE-CW1200-KIT اوریجینال
  NAE-CW1200-KIT
  Other
  Board
  تحویل 663 روزه
  سفارش دهید