فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • STM8S003F3P6 BOARD اوریجینال
  STM8S003F3P6 BOARD
  CHINA
  Module
  584,000 ریال
  موجود
 • STM32F030F4P6 BOARD اوریجینال
  STM32F030F4P6 BOARD
  CHINA
  Module
  777,000 ریال
  موجود
 • STM32F103C8T6 BOARD اوریجینال
  STM32F103C8T6 BOARD
  CHINA
  Module
  1,092,000 ریال
  موجود
 • FT801Q اوریجینال
  FT801Q
  FTDI Chip
  VQFN-48
  1,840,000 ریال
  موجود
 • RGB TO HDMI اوریجینال
  RGB TO HDMI
  CHINA
  Module
  4,250,000 ریال
  موجود
 • LCD 7 INCH (E231732 NETRON) اوریجینال
  LCD 7 INCH (E231732 NETRON)
  CHINA
  LCD
  5,600,000 ریال
  موجود
 • RGB TO VGA اوریجینال
  RGB TO VGA
  CHINA
  Module
  13,100,000 ریال
  موجود
 • STM32H750 CORE BOARD اوریجینال
  STM32H750 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  29,000,000 ریال
  موجود
 • STM32F750 CORE BOARD اوریجینال
  STM32F750 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  30,200,000 ریال
  موجود
 • EV STM32F750XBH6 اوریجینال
  EV STM32F750XBH6
  CHINA
  Module
  44,000,000 ریال
  موجود
 • STM32H743 CORE BOARD اوریجینال
  STM32H743 CORE BOARD
  IRAN
  Module
  52,400,000 ریال
  موجود
 • EV STM32H750XBH6+F750 اوریجینال
  EV STM32H750XBH6+F750
  CHINA
  Module
  63,300,000 ریال
  موجود
 • STM32F429 CORE BOARD اوریجینال
  STM32F429 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F429ZGT6 BOARD اوریجینال
  STM32F429ZGT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32H743IIT6 BOARD اوریجینال
  STM32H743IIT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F429ZIT6 BOARD اوریجینال
  STM32F429ZIT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM8S103F3P6 BOARD اوریجینال
  STM8S103F3P6 BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F103RET6 BOARD اوریجینال
  STM32F103RET6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F107RCT6 BOARD اوریجینال
  STM32F107RCT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • FT810 BOARD اوریجینال
  FT810 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32 CORE EVALUATION BOARD اوریجینال
  STM32 CORE EVALUATION BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NUCLEO-F446RE (STM32F446RE) اوریجینال
  NUCLEO-F446RE (STM32F446RE)
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32H750VBT6 BOARD اوریجینال
  STM32H750VBT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32H743IIT6 BOARD V1.2 اوریجینال
  STM32H743IIT6 BOARD V1.2
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HB-STM32F103RBT6 اوریجینال
  HB-STM32F103RBT6
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ABH3F030F4PF اوریجینال
  ABH3F030F4PF
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 816,000 ریال
  سفارش دهید
 • STM32F030F4P6 MINIMUM SYSTERM BOARD کپی
  STM32F030F4P6 MINIMUM SYSTERM BOARD
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ABH3F030K6TK اوریجینال
  ABH3F030K6TK
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,092,000 ریال
  سفارش دهید
 • EIC-2440 اوریجینال
  EIC-2440
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • FT800 BOARD اوریجینال
  FT800 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • FT800Q اوریجینال
  FT800Q
  FTDI Chip
  VQFN-48
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • FT811Q اوریجینال
  FT811Q
  FTDI Chip
  VQFN-48
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • FT810Q اوریجینال
  FT810Q
  FTDI Chip
  VQFN-56
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • SOM6410 اوریجینال
  SOM6410
  CHINA
  Board
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • STM8S003F3P6 BOARD بازسازی شده
  STM8S003F3P6 BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NANO-4391 اوریجینال
  NANO-4391
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ILUM-9260 اوریجینال
  ILUM-9260
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F4DISCOVERY کپی
  STM32F4DISCOVERY
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 50 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F0DISCOVERY اوریجینال
  STM32F0DISCOVERY
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • STM32VLDISCOVERY اوریجینال
  STM32VLDISCOVERY
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NUCLEO-L053R8 اوریجینال
  NUCLEO-L053R8
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 32F401CDISCOVERY اوریجینال
  32F401CDISCOVERY
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 32F413HDISCOVERY اوریجینال
  32F413HDISCOVERY
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • CY8CKIT-059 اوریجینال
  CY8CKIT-059
  Cypress Semiconductor
  Programmer
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • NUCLEO-L073RZ اوریجینال
  NUCLEO-L073RZ
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ILUM-2440 اوریجینال
  ILUM-2440
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • EVAL LPC4088 اوریجینال
  EVAL LPC4088
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ILUM-SAM7S اوریجینال
  ILUM-SAM7S
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید