فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  103,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  129,000 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  148,000 ریال
  موجود
 • KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  150,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  195,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  244,000 ریال
  موجود
 • MAX30100 MODULE اوریجینال
  MAX30100 MODULE
  CHINA
  Module
  567,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD 2*16 LCD اوریجینال
  ARDUINO SHIELD 2*16 LCD
  CHINA
  Board
  1,400,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO NANO(CH340) اوریجینال
  ARDUINO NANO(CH340)
  CHINA
  Board
  1,472,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO SMD اوریجینال
  ARDUINO UNO SMD
  CHINA
  Board
  1,759,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO R3 اوریجینال
  ARDUINO UNO R3
  CHINA
  Board
  3,898,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MEGA 2560 (CH340) اوریجینال
  ARDUINO MEGA 2560 (CH340)
  CHINA
  Board
  6,455,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MEGA 2560 R3 اوریجینال
  ARDUINO MEGA 2560 R3
  CHINA
  Board
  6,785,000 ریال
  موجود
 • ABX00061 اوریجینال
  ABX00061
  Arduino Nicla Voice.
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • MERCURY SWITCH MODULE اوریجینال
  MERCURY SWITCH MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • SW-18015P MODULE اوریجینال
  SW-18015P MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • VIBRATION SWITCH MODULE اوریجینال
  VIBRATION SWITCH MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • SW-18010P MODULE اوریجینال
  SW-18010P MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • FC-37 MODULE اوریجینال
  FC-37 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO UNO R3 BOX اوریجینال
  ARDUINO UNO R3 BOX
  CHINA
  Box
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • SHIELD ARDUINO DATA LOGGER اوریجینال
  SHIELD ARDUINO DATA LOGGER
  CHINA
  Board
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO NANO R3 PROTOTYPE اوریجینال
  ARDUINO NANO R3 PROTOTYPE
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • POTENTIOMETER 20K MODULE اوریجینال
  POTENTIOMETER 20K MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO UNO PROTO SHIELD اوریجینال
  ARDUINO UNO PROTO SHIELD
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • OPENLOG MODULE اوریجینال
  OPENLOG MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO MEGA2560 BOX اوریجینال
  ARDUINO MEGA2560 BOX
  CHINA
  Box
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO SHIELD CNC UNO اوریجینال
  ARDUINO SHIELD CNC UNO
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • LILY PAD ARDUINO اوریجینال
  LILY PAD ARDUINO
  CHINA
  Board
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO PROTO SHIELD 2560 اوریجینال
  ARDUINO PROTO SHIELD 2560
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO MULTI-FUNCTION SHIELD اوریجینال
  ARDUINO MULTI-FUNCTION SHIELD
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • JOYSTICK SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK SHIELD MODULE
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO NANO(CH340) بازسازی شده
  ARDUINO NANO(CH340)
  CHINA
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO PRO MICRO بازسازی شده
  ARDUINO PRO MICRO
  CHINA
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO SENSOR SHIELD V5.0 اوریجینال
  ARDUINO SENSOR SHIELD V5.0
  CHINA
  Board
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO UNO SMD بازسازی شده
  ARDUINO UNO SMD
  CHINA
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO NANO(CH340) WITH LGT8F328P اوریجینال
  ARDUINO NANO(CH340) WITH LGT8F328P
  CHINA
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO NANO TYPE C اوریجینال
  ARDUINO NANO TYPE C
  CHINA
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO PRO MINI 5V اوریجینال
  ARDUINO PRO MINI 5V
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO PRO MINI 3.3V اوریجینال
  ARDUINO PRO MINI 3.3V
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • TFT LCD MEGA EXPANSION SHIELD V2.2 اوریجینال
  TFT LCD MEGA EXPANSION SHIELD V2.2
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • RAMPS 1.4 BOARD اوریجینال
  RAMPS 1.4 BOARD
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه 1,760,000 ریال
  سفارش دهید
 • RAMPS 1.4 BOARD کپی
  RAMPS 1.4 BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO LEONARDO R3 اوریجینال
  ARDUINO LEONARDO R3
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO PRO MINI 5V بازسازی شده
  ARDUINO PRO MINI 5V
  CHINA
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO UNO R3 بازسازی شده
  ARDUINO UNO R3
  CHINA
  Board
  تحویل 63 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO PRO MICRO اوریجینال
  ARDUINO PRO MICRO
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO NANO V3.0 اوریجینال
  ARDUINO NANO V3.0
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • PRO MICRO FOR ARDUINO اوریجینال
  PRO MICRO FOR ARDUINO
  CHINA
  Board
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید