فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • USB AK102 اوریجینال
  USB AK102
  IRAN
  Programmer
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • JTAG XILINX اوریجینال
  JTAG XILINX
  IRAN
  Programmer
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ABN222CD اوریجینال
  ABN222CD
  IRAN
  Connector
  تحویل 3 روزه 450,000 ریال
  سفارش دهید
 • EM-18NE اوریجینال
  EM-18NE
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ABN441MB اوریجینال
  ABN441MB
  IRAN
  Module
  تحویل 9 روزه 450,000 ریال
  سفارش دهید
 • STEP-UP MODULE اوریجینال
  STEP-UP MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • RASPBERRY PI GPIO RIBBON CABLE - 40-PIN اوریجینال
  RASPBERRY PI GPIO RIBBON CABLE - 40-PIN
  CHINA
  Cable
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • GPIO EXTENSION BOARD RASPBERRY PI اوریجینال
  GPIO EXTENSION BOARD RASPBERRY PI
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • NRF24L01 اوریجینال
  NRF24L01
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • RECEIVER MODULE 315MHZ (PT2272) اوریجینال
  RECEIVER MODULE 315MHZ (PT2272)
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • SHIELD ARDUINO DATA LOGGER اوریجینال
  SHIELD ARDUINO DATA LOGGER
  CHINA
  Board
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • CDT-88-315MHZ(NEW) اوریجینال
  CDT-88-315MHZ(NEW)
  Shenzhen AnBoShi Electronic
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO NANO R3 PROTOTYPE اوریجینال
  ARDUINO NANO R3 PROTOTYPE
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ABP723FU اوریجینال
  ABP723FU
  IRAN
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK) بازسازی شده
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK)
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • MP3-TF-16P اوریجینال
  MP3-TF-16P
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • CDT-88-315MHZ اوریجینال
  CDT-88-315MHZ
  Shenzhen AnBoShi Electronic
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • MPU-6050 MODULE بازسازی شده
  MPU-6050 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • OV2640 CAMERA MODULE اوریجینال
  OV2640 CAMERA MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI MOTOR DRIVE SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI MOTOR DRIVE SHIELD
  CHINA
  Module
  533,000 ریال
  تحویل 9 روزه 523,000 ریال
  سفارش دهید
 • HG7881CP MODULE اوریجینال
  HG7881CP MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • USB TO TTL اوریجینال
  USB TO TTL
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • MH-KC24 اوریجینال
  MH-KC24
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • NORDIC NRF51822 اوریجینال
  NORDIC NRF51822
  CHINA
  Module
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI WS2812 RGB LED SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI WS2812 RGB LED SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F103RBT6 TO DIP اوریجینال
  STM32F103RBT6 TO DIP
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • PCF8563 RTC BOARD اوریجینال
  PCF8563 RTC BOARD
  Waveshare Electronics
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • HC-SR505 MODULE اوریجینال
  HC-SR505 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • POTENTIOMETER 20K MODULE اوریجینال
  POTENTIOMETER 20K MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • RASPBERRY PI 3 CASE + FAN PORT اوریجینال
  RASPBERRY PI 3 CASE + FAN PORT
  CHINA
  Box
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • LED DRIVER 4-7W اوریجینال
  LED DRIVER 4-7W
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • GY-BMI160 MODULE اوریجینال
  GY-BMI160 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • MH-M38 BLUETOOTH AUDIO RECEIVER MODULE اوریجینال
  MH-M38 BLUETOOTH AUDIO RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • MP3 PLAYER AUDIO MODULE اوریجینال
  MP3 PLAYER AUDIO MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO UNO PROTO SHIELD اوریجینال
  ARDUINO UNO PROTO SHIELD
  CHINA
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • USB TO TTL (CP2102) MINI اوریجینال
  USB TO TTL (CP2102) MINI
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • RFM83-315 اوریجینال
  RFM83-315
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • NORDIC NRF51822 BLE4.0 بازسازی شده
  NORDIC NRF51822 BLE4.0
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ABP12GBL-C اوریجینال
  ABP12GBL-C
  IRAN
  Module
  تحویل 9 روزه 630,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR126EL اوریجینال
  ABR126EL
  IRAN
  Module
  تحویل 9 روزه 636,000 ریال
  سفارش دهید
 • OPENLOG MODULE اوریجینال
  OPENLOG MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • BOARD ISP اوریجینال
  BOARD ISP
  IRAN
  Programmer
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • NRF51822 BLUETOOTH 4.0 MODULE V1 اوریجینال
  NRF51822 BLUETOOTH 4.0 MODULE V1
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • BH1750FVI MODULE اوریجینال
  BH1750FVI MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • DRV8825 بازسازی شده
  DRV8825
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • LM317 MODULE اوریجینال
  LM317 MODULE
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • DSN6000(XL6009) STEP UP&DOWN اوریجینال
  DSN6000(XL6009) STEP UP&DOWN
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید